آدرس جدید سایت خبرگزاری فارکس ایران www.maketp.com
نسخه جدید سهمیران با امکانات و رویکرد جدید به زودی رونمایی خواهد شد.